Социологията като познание

 

Социологията като познание, Институция и професия.
 
Сред многообразието от социални роли, ориентации и поведение могат да се посочат някои общи характеристики:
- всяка социална роля се изпълнява в дадена социална структура;
- тя е свързана с определена позиция в тази структура;
- изпълнението на ролята се ориентира по очакванията на другите участници;
- изпълнението й предполага наличие на определени знания;
- следване на определени правила на ориентация и поведение;
- изисква практически умения;
Социалните роли биват:
- приписани - произтичат от биологични и социални характеристики;
- придобити - в резултат от личния избор и усилията на индивида при получаване на образование и ли при професионална реализация.
Социалните роли биват:
- формализирани
- неформализирани;
За изпълнението им са необходими определени ресурси - материално-веществени и интелектуални; тяхното изпълнение е свързано с противоречия между ролите; Отделните индивиди са автори, режисьори, пордуценти и изпълнители на драми и комедии, които се разиграват във всекидневието. 
Във всекидневието следваме правила на социалното съществуване, които сме усвоили до степен, която предполага да не ги забелязваме, или напротив да ни бъдат чужди; Комплекси от роли, утвърдили се в цивилизационните процеси и предавани от поколение на поколение са социалните институции.
Във всяко общество идеята за социална диференциация заема централно място - системи, подсистеми и т.н. Процесите на диференциация се съпровождат и неутрализират от такива на интеграция - икономическа размяна; политическа власт; ценности и норми.
Социалното време е неравномерно, обвързано с пулсирането на социалните процеси - понякога то се забавя, а друг път се ускорява, дори препуска.
Хоризонтална и вертикална мобилност; Динамика - избори и приемане на закони;
Хомо социологикус
Термин, който обозначава индивид, действащ в конкретна социална система като обект на социологията и отразяващ взаимодействието между индивид и общество. Подобно на хомо икономикус, хомо политикус, хомо религиозус и др. под.  това е познавателна конструкция. Това е човек - носител на обществено зададени и регулирани социални роли. Това понятие се разработва във тясна връзка с  ролевата теория и теорията за референтните групи.
Референтна група
 Най-пряко влияние върху социализацията и ресоциализацията на индивида оказва най-близкото му обкръжение - микросоциалната среда, която препредава с определени модификации типичните за макросоциалната среда образци на мислене и поведение - това е средата от преки референтни групи, към които индивидът ориентира своите очаквания за положителни или отрицателни санкции. Някои - семейството, например не могат да се избират; други - професия, местоживеене, приятели се избират. Приобщаването към референтни групи с отклоняващо се поведение може да доведе до катастрофални последици за индивида.
Микросоциално равнище на социалния живот - определя се чрез възможността за взаимодействие тип - "лице в лице", например семейната среда. Продължителното участие на едни и същи хора в организационните структури на предприятия, учебни заведения също дава определени възможности за устойчиви микросоциални взаимодействия. Краткотрайни микросоциални (неформални) отношения се формира  във всекидневието - опашки, политически събрания, митинги и т.н. Тези отношения или стимулират или стресират отделната личност. Макроравнището - то е анонимно, определя се от безлични организации и тенденции, обикновено свързани с националното общество или държавата, в миналото - племена, полиси, феоди и т.н. - те определят основното поле от икономически, политически и културни условия за развитие и реализация на индивида. Това се проявява при големи катаклизми и е трудно забележимо при промяна на масови представи ЗА ДОБРО И ЗЛО. Между двете крайности е мезо-равнището на което двете предходни се преплитат.