Реклама

Фотографски услуги, Сватбена фотография

Фотографите на България

Търсите фотограф във вашият град!

Наши партньори:

Счетоводни услуги

https://www.balancebg.com/

Фотографски  услуги:
 
Изграждане на уеб сайтове
и SEO оптимизация
 
Пътна помощ за цяла България
 
Къща за гости Кристал в Триград

Огнено шоу за сватби и събития

https://www.ognenoshow.com/

Машинно пране на килими

https://www.citycleanbg.eu/

Домашно приготвени сапуни

https://daminaturals.eu/

Гипсокартон, шпакловка и боя

Гипсокартон.com

Уеб дизайн и СЕО оптимизация

Web дизайн и СЕО оптимизация

На най-добри цени

Icn.bg хостинг и домейн

Счетоводна кантора „ИНФО-КОНСУЛТ“ ООД

Здравейте, приятели. Казвам се Галя и съм на 32 години. Родом от Благоевград. От 2015г. имам поставена диагноза Множествена склероза. Това е автоимунно заболяване, което засяга централната нервна система и неминуемо води до трайно обездвижване. В продължение на всички тези години съм опитвала различни методи на лечение, но състоянието ми първоначално постепенно, а след това ускорено, се влошаваше.
Преди година и половина родих най-прекрасното дете на света, което е най-хубавото нещо, което се е случвало в живота ми. За съжаление, след раждането получих много сериозен пристъп и състоянието ми се влоши. Въпреки всички положени усилия от моя страна и от страна на различни специалисти , състоянието ми не се подобрява.
В неспирния процес на проучване за най-различни варианти за лечение на МС в страната и чужбина, открих клиника „Пирогов“ в Москва (Русия), където провеждат терапия посредством химиотерапия и присаждане на стволови клетки. Статистиката сочи, че при 90-95% от пациентите, подложили се на това лечение през последните 10 години, прогреса на болестта е спрян. За да бъде ефикасно то обаче, е жизнено важно да бъде проведено възможно най-скоро. Имам насрочена дата за март 2021 год. и се надявам, че ще мога да се подложа на него.
Сумата, необходима за провеждането на това лечение е на стойност 45 000 евро. Аз и моето семейство, имаме нужда от Вашата помощ. Затова отправям апел към Вас и се надявам да ми помогнете да сбъдна мечтата си, а именно да мога да се движа свободно, да се разхождам и играя с детето си без да изпитвам затруднения.
Дарителска сметка:
IBAN: BG44UNCR70001524242243
Титуляр: Галина Валентинова Манчева-Таранчокова
PayPal:
gallina.mancheva@gmail.com
 
ПОРЪЧАЙТЕ НОВАТА КНИГА НА В.КАРАДЖОВ
Океанска приказка

Плейттектоника - същност и принципи

 

Основни опорни точки на тектониката на плочите.
1.  Досегашните хипотези за земекорния строеж градяха своите представи главно или почти изключително от познанията ни за строежа на континенталните суши. Геоложките особености на две трети от земната повърхност - моретата и океаните  не бяха вземани в предвид или бяха подценявани. Глобалната тектоника гради своите представи до голяма степен върху строежа на океанските дъна и тяхната периферия.
2. Крайъгълен камък на новата глобална тектоника е строежа на срединно-океанските хребети и следящите се в техните осови части рифтови (грабенови) системи. 
3. Океанските дъна имат млада възраст и са подвижни.
4. От огромно значение за литосферната динамика са  огромните хоризонтални премествания в земната кора. 
5.Новата глобална тектоника прави цялостна преоценка на значението и ролята на вулканизма и земетресенията като индикатори за формирането на земекорния строеж.
6. Тектониката на плочите обединява цялостната информация не само на всички геоложки науки, но и на другите науки за земната литосфера - геофизиката, геодезията и т.н. В това се състои глобалният (всеобхватният) характер на тази концепция.
7. Новата глобална тектоника разглежда геодинамичните процеси и особенно конвекционните движения на веществото в горната мантия и астеносферата като основни причини за закономерно изменящия се строеж на земната кора.
8. Според тектониката на плочите, топлинната енергия, необходима за осъществяването на измененията в земната кора се получава от разнообразните и сложни геохимични и други геоложки процеси (магматизъм, метаморфизъм и пр.) в земната вътрешност. 
9. Новата глобална тектоника отчита процесите на непрестанното придвижване, прегрупирване, разрушаване и възникване на земните континентални маси  и взаимоотношенията им с океанските дъна.
10. Според новата глобална тектоника геотектонските движения съпътстващите ги геоложки и други процеси се осъществяват взаимообвързано и непрекъснато  в цялата земна кора без застой или периоди на затишие и редуване.
 Принципна същност на земекорната динамика  (според глобалната тектоника)   
Земната кора се състои от първостепенни и второстепенни (в рамките на първостепенните) литосферни плочи с дебелина около 100 км. Всяка от тях се състои  от съответна част на земната кора и на горната мантия. За подложка на литосферните плочи служи астеносферата. 
Най-вероятни причина за обособяването на отделните литосферни  плочи са коннвекционните потоци на мантийното вещество. 

Те се дължат на разликите в температурата на различните части ( нива)  в мантията и на гравитационните сили.  Подгрятото на голяма дълбочина мантийно вещество образува и участва във възходящ мантиен конвекционен поток. В зоната над два възходящи потока с различна – дивергентна (двупосочна) конвекция възникват условия за  издуване и разцепване на литосферата - възникване на зоната на спрединг.

От двете му страни се обособяват две литосферни плочи . Те нарастват от постъпващото в зоната на спрединга базично мантийно вещество. Така възниква средноокеанския хребет и постепенно се формира океанското дъно. В централната част на срединноокеанския рифт - там където е зоната на спрединг се образува  океанският рифт. Така възниква конструктивната граница между литосферните плочи по която се осъществява нарастване на литосферата.
Охладеното (вследствие на издигане във високите части на литосферата)  мантийно вещество натежава и започва да потъва под формата на низходящ конвекционен поток. В зоната над завихрянето на два низходящи потока с конвергентна (еднопосочна) конвекция се създават условия за вгъване (понижаване) и разцепване на литосферата.  
Новообразуваната литосферна плоча, която нараства в противоположната си част в зоната на спрединга започва се подмъква и да потъва под ръба на срещуположната литосферна плоча. Така се създава зона на субдуциране (подмъкване)  на литосферно вещество, а самата зона се означава като субдукционна зона. 
Тя бележи деструктивната граница между литосферните плочи. По нейното протежение земекорният субстрат потъва и се подлага на разтопяване в обсега на горната мантия. Част от разтопения вече литосферен субстрат инфилтрира обратно нагоре през припокриващата литосферна плоча и образува вулканска островна дъга. Тя се разполага недалеч от  субдукционната зона и образувалия се пред нея дълбоководен жлеб. Вулканската островна дъга представлява верига от острови с активен вулканизъм. Понякога дъгата  отделя окраен морски басеин от останалата част на океана. 
Освен по рифтовите и субдукционните зони разместването на литосферните плочи се осъществява по отседни структури с огромни размери и значително  преместване на оградните блокове, което чедсто трае стотици хиляди и милиони години. Тези структури се наричат трансформни разломи. Те изграят изкрючителна роля в оформянето на някогашния и съвременен земекорен строеж. Такива са разломът Сан Андреас в Северна Америка  и Североанадолския разлом в Турция (по който напоследък стана голямото земетресение при Измит).
Континенталните литосферни елементи понякога (за последен път в началото на мезозойската ера) са били струпани в непосредствена близост. Впоследствие те били разкъсани и разместени от описаните литосферни движения. Когато под континетален тип кора се оформи зона на спрединг  континентът се разкъсва на отделни фрагменти. Техните граници от страната на спрединга се означават като пасивни континентални ръбове. Перифериите на континенталните масиви под които се осъществява субдукция се означават като активни континетални ръбове. При тях, от страната на потъващата (субдуцираща) океанска литосферна плоча последователно може се оформят дълбокоокеански жлеб (между океанското дъно и континенталния склон), субдукционна зона (в основата на континенталния склон), акреционна призма (континенталния склон и дълбоките части на шелфа), вулканска островна дъга (островна верига с активен вулканизъм),  междудъгов морски басейн,  авулканска островна дъга (островна верига без вулкански прояви), заддъгов (окраен) морски басейн и континентална суша - кратон. 
Процесът при който в някои случаи части от събдуцираната океанска литосферна плоча биват "остъргани" от общата маса и навлечени върху активния континентален ръб на припокриващата литосферна плоча се нарича обдукция.
В случаите, когато спредингът  се прекратява, а субдукциата продължава субдуцираната литосферна плоча постепенно бива “консумирана” и съответния океан се “затваря”. Такъв случай понастоящем представлява Средиземно море (наследник на бившия океан Тетис). Тогава настъпва сблъскване - колизия - между оградните литосферни плочи. Колизионните процеси в целия обхват на активните континентални ръбове  намират израз в интензивни тектонски деформации – широко обхватно навличане (образуване на няколко разположени една върху друга навлачни ламели), мощни гънкообразувателни процеси (формиране на комплексни гънкови структури - антиклинории и синклинории или гънкови вериги) и последвало ги разломяване и планинообразуване, както и развитие на различни магмени  и вулкански процеси (базичен и кисел магматизъм).
Деформациите в кратонизираните (стъбилните) части на континенталните масиви се изразяват във образуване на огромни земекорни огъвания - антеклизи, синеклизи, авлакогени и пр.
Изброените плейттектонски процеси са се осъществявали и се осъществяват непрекъснато , едновременно и във взаимна генетична връзка.  Те не са променяли своя характер и същност, защото пораждащите ги вътрешни земни сили остават непроменени от възникването на литосферата насетне. Това дава възможност не само да се изследва съвременния  строеж на земната кора, но и много от следите на нейната предишна еволюция.
 

 

Автор: проф. дгмн Цанко Цанков

Най-нови

 

Океанска приказкаще Ви потопи в магията на най-ароматното съкровище на света

Как едно бездомно коте става причина писателят Владимир Н. Караджов да започне работа върху втората си книга? Кое е най-ароматното съкровище на света и как е достигнало до нас?

 ПОРЪЧАЙ ПРЕЗ ХЕЛИКОН!

След двегодишна изследователска и писателска работа любопитната история вече очаква своите откриватели. 

Авторът ни поднася своята нова, по-задълбочена и подробна географска приказка, с напълно достоверна научна фактология и все пак, плод на неговата фантазия. Това е и първата приказка в света с научен консултант – доцент по зоология и ботаника, за максимална достоверност на фактите. Като добавка книгата има и страхотни цветни илюстрации от Биляна Караджова.

Историята се базира на една огромна икономическа и ботаническа загадка, която е липсващият ключ към решаването на един близо двехилядигодишен проблем. Той пречи на експанзията на огромно съкровище – един от най-любимите продукти на хората по света, най-популярният и един от най-скъпите, дори и днес. Малобройно индианско племе е единственото в света, което притежава екзотичната стока от незапомнении времена, без да подозира на какво дължи тази чест.  Мнозина се провалят в опитите си да разрешат проблема – професори, търговци, мореплаватели и земевладелци. Накрая световната загадка бива победена от едно дете.

“Океанска приказка” ни разкрива какво се ражда от неразривната връзка между Космоса и Океана. Тя ни среща с героите Канео и Едмънд — две момчета от различни епохи, но с една мечта — да опазят тяхното откритие и да споделят магията му с нас. Книгата е истинско пътешествие във времето — към непознати земи и смели мечти. Героите на автора ни учат за пореден път да вярваме в себе си и да следваме пътя, по който сме тръгнали. Едмънд и Канео оставят следа, която целият свят познава днес. И не само — всички ние можем да усетим и да се насладим на съкровището, което те са съхранили.

 

Поръчай през Хеликон!

 

Заглавие: Океанска приказка

Автор:Владимир Н. Караджов

Страници: 330

Тегло: 510 г.

Дата на издаване: януари 2021

Издател: Фабер

ISBN: 9786190012030

Цена: 20 лв.

Най-четени

Вземи сега с 20% отстъпка , само до 08.12.2020г.
 
Как да се предпазим от вируси?
✔️ Намалете стреса, той отслабва имунитета.
 
✔️ Пийте повече течности-вода с лимон, билков чай.
 
✔️ Снабдете се с нутриенти. В нутримакс,  нутриентите са на макс!
 
✔️ Ефективен при бронхит, астма, пневмония.