Искате да кандидатствате География!

Можете да кандидатствате География в Югозападен Университет '' Неофит-Рилски'' гр. Благоевград

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2019 година.

Обучение

Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

Анотация

Обучение на студенти по специалността "География" за придобиване на образователно-квалификационната степен (ОКС) "бакалавър" се извършва от 1993 г. Студентите получават добра теоретична подготовка и практико-приложни знания и формират професионални качества, които им дават възможност успешно да се реализират като служители в държавната, областната и общинската администрация свързани с управлението на поземлените и водните ресурси, да работят като специалисти при управлението на защитени територии; в научни институции, в специализирани организации и фирми (проучвателни, проектантски, туристически, хидрометеорологични служби и др.) или като експерти в неправителствени организации. Получилите ОКС "Бакалавър" по специалност "География" могат да изпълняват различни задачи при разработването на програми, проекти, планове и прогнози за ресурсната осигуреност на социално - икономическото развитие, при изготвянето на оценки за динамиката на процесите в природната среда и за въздействието върху тях на национално, регионално и локално равнище.

По време на обучението се изучават задължителни, избираеми и факултативни дисциплини с общ хорариум за 4-годишния период на обучение 2400 часа аудиторна заетост. Извънаудиторната заетост включва самостоятелна работа на студентите, работа в библиотека и в компютърна зала, консултации.

Завършилите специалността получават фундаментални знания по физическа (природна) и социално-икономическа география и географски информационни системи (ГИС). Те придобиват и солидни специализирани знания в отделни научни направления на географските и сродни на тях науки - геология и геоморфология, картография, климатология, хидрология, ландшафтознание, социално-икономическа география, регионално развитие, геодемография, почвознание, биогеография и др. От природоматематическите дисциплини е задължителен курсът по информатика, като студентите имат възможност да избират и изучаването на редица други фундаментални дисциплини - физика, химия, математика, статистика и др. По този начин те разширяват значително своя научен кръгозор.

Допълнително профилиране се осигурява чрез изучаването на редица избираеми дисциплини като геоекология, екологични експертизи и екологичен мониторинг, екологичен туризъм, консервационна природозащита, планиране и регионална политика, ресурсознание и ресурсоползване, география на транспорта и др.

Засилената екологична подготовка позволява на завършилите да участват при изготвянето на еколого-географски експертизи и при редица дейности по мониторинга на околната среда.

На студентите е осигурена възможност за паралелно обучение и придобиване на учителска правоспособност "учител по география", с което се подпомага обучението на висококвалифицирани учители по география за средното училище.

Сънните артерии

 

Артериите са съдове, които пренасят кръвта от сърцето. Сънните артерии са кръвоносни съдове, които доставят кръв към главата, шията и мозъка. По една каротидна артерия е позиционирана от всяка страна на врата. Правилните общи каротидни клонове на артериите от брахиоцефалната артерия се простират до дясната страна на шията. Левите общи каротидни клонове на артериите от аортата  се простират до лявата страна на шията. Всяка сънна артерия се разклонява на вътрешни и външни съдове близо до горния край на щитовидната жлеза.
Функция на сънните артерии
Сънните артерии доставят богата на кислород и хранителни вещества кръв към областта на шията и главата.
Сънните артерии: клонове
Както десния, така и левия клон на сънната артерия се дели на вътрешни и външни артерии:
Вътрешнна сънна артерия – снабдява с богата на кислород кръв мозъкът и очите.
Външна сънна артерия – снабдява с богата на кислород кръв гърлото, жлезите на шията, езикът, лицето, устата и ушите.
Болестта на сънната артерия
Сънната болест е състояние, при което сънните артерии се свиват или блокират, което води до намаляване на притокът на кръв към мозъка. Артериите може да са запушени с холестеролни отлагания, които могат да се счупят и да предизвикат образуване на кръвни съсиреци. Кръвните съсиреци и депозити можгат да се превърнат в капан за малките кръвоносни съдове в мозъка, като намалят притокът на кръв към областта. Когато дадена област от мозъка се лиши от кръв, това води до инсулт. Запушването на сънната артерия е една от основните причини за инсулта.
 

Условия за ползване За нас Подкрепете ни! Карта на сайта Приятели За реклама Контакт с нас Каузи