Същност на въглеводородите

 

Въглеводородите са най-простите съединения, чиито молекули са изградени от въглеродни и водородни атоми. Всички останали органични съединения могат да се разглеждат като произлези от въглеводородите.
Според вида на въглеродните вериги, въглеводородите са ациклични (мастни)- въглеводороди с отворена верига, и циклични- въглеводороди със затворена верига.
Най-разпространените въглеводороди са алканите, алкените и алкините.