Аминокиселини

 

 
 
Аминокиселините (аминокарбоксилни киселини) могат да се разглеждат като произлезли от карбоксилните, в чиято молекула един или повече водородни атома от въглеводородния остатък са заместени с аминогрупа (NH2). Най-разпространени са тези аминокиселини, които имат 1 карбоксилна (СООН) и 1 аминогрупа.
Аминокиселините биват мастни (наситени и ненаситени), ароматни и мастноароматни.
Най-важни от биологична гледна точка са α-аминокиселините. Срещат се в растенията и животните е са основни структурни единици на белтъчните вещества. До сега са изолирани около 25 вида различни α-аминокиселини.
Мастните и ароматните аминокиселини са безцветни кристални вещества, които при нагряване се стапят, а при високи температури се разлагат. Температурата на топене за повечето от тях е между 200 и 300˚С. Разтворими са във вода. Някои имат сладък вкус, но повечето са без вкус.
Аминокиселините са ценна храна за животните и човека, въз основа на която всеки организъм синтезира собствените си белтъчни вещества. По-голямата част се приемат в готов вид чрез храната (8 са тези аминокиселини, които човек трябва да приема с храната). А-аминокиселините заемат централно място в азотния обем на живите организми. Те са източник за образуване на белтъци, хормони, ферменти.