Алкини

 

 
Алкините са ациклични въглеводороди, в чиито молекули 2 въглеродни атома са свързани с тройна връзка. Затова съдържат 2 водородни атома по-малко и 4 водородни атома по-малко от съответните им алкани. Те са ненаситени въглеводороди.
Алкините могат да бъдат:
- С тройна връзка в края на веригата и се наричат същински алкини или алкилацетилени.
- С тройна връзка, която не е в края на веригата, наричат се диалкилацетилени.
Най-простия представител на алкините е етинът (ацетиленът)- С2Н2.
Хомоложния ред на алкините има следния порядък:
С2Н2- етин (ацетилен)
С3Н4- пропин
С4Н6- бутин
С5Н8- пентин
……………….
CnH2n- алкин
Общата формула на алкините е CnH2n-2, където n=1,2,3…. Е броят на въглеродните атоми.
Първите три члена на алкините са газове, от С5Н8 до С15Н28 са течности, а висшите алкини са твърди вещества. Плътността, температурата на топене и кипене, се увеличават постепенно с увеличаване на молекулните им маси. Етинът е газ без цвят и миризма (техническият ацетилен има неприятна миризма, дължаща се на примеси). Течностите са с остра миризма, а твърдите членове- без миризма. Ацетиленът има значителна разтворимост във вода.
За етина и за всички алкини са характерни присъединителните реакции. Запалени алкините горят със силно пушлив пламък.