Алкени

 

 
Алкените са ациклични въглеводороди, в чиито молекули 2 от въглеродните атоми са свързани с двойна връзка. Затова молекулите им съдържат 2 водородни атома по-малко от алканите със същия брой въглеродни атоми. Алкените са ненаситени въглеводороди.
Най-простият представител на алкените е етенът (етиленът)- С2Н4. Алкените имат следния хомоложен ред:
С2Н4- етен
С3Н6- пропен
С4Н8- бутен
С5Н10- пентен
С6Н12- хексен
…………………
CnH2n- алкен
Общата формула на алкените е CnH2n, където n=1,2,3…. Е броят на въглеродните атоми.
Алкените са безцветни вещества. Етенът, пропенът и бутенът при обикновени условия са газове. От 4 до 18 член на хомоложния ред са течности, а по-висшите- твърди вещества.
С увеличаване броят на въглеродните атоми агрегатното състояние се измена скокообразно. По-висшите алкени са неразтворими във вода. За разлика от алканите те са разтворими в течен диоксид.
Поради наличието на π-връзка алмкените имат ненаситен характер. За тях са характерни присъединителните реакции. При запалване алкените горят.