Реклама

Фотографски услуги, Сватбена фотография

Фотографите на България

Търсите фотограф във вашият град!

 

 

Уеб дизайн и СЕО оптимизация

Web дизайн и СЕО оптимизация

На най-добри цени

Icn.bg хостинг и домейн

Счетоводна кантора „ИНФО-КОНСУЛТ“ ООД

Грунтови води

 

Това са води, образувани в първия водоносен хоризонт, залягащ над първия водонепропусклив пласт. В отделни участъци, при определени условия, те могат да придобият местен напор.
В зависимост от конкретния геоложки и геоморфоложки строеж грунтовите води образуват различни форми на залягане: грунтов поток, грунтов басейн и съчетание на грунтов поток с грунтов басейн.
Грунтовият поток е безнапорен водоносен хоризонт. Движението на водата в него е под действието на силата на гравитацията по наклона на повърхността на грунтовите води.
Грунтовият басейн е понижение във водонепропускливия пласт изградено от водопроницаеми материали, запълнени с вода имаща хоризонтална повърхност. Ако понижението бъде препълнено, тогава се създава грунтов поток с грунтов басейн. В природни условия е трудно да бъде разграничен потокът от басейна, тай като те са тясно свързани хидравлически и се различават само по скоростта на движение. В потока тя е по-голяма, отколкото в басейна, и в дълбочина се изменя постепенно. Грунтовите води в потока се намират в непрекъснато движение. Под влияние на гравитацията се преместват от по-високите части към по-ниските. При пресичане на грунтовите водоносни хоризонти от речни долини или езерни басейни става разтоварване на хидростатичния натиск във вид на низходящи извори. Дълбочината на грунтовите води се установява чрез непосредствени измервания. Грунтовите води се формират в междуречните масиви, в алувиалните отложения на речните долини, в наносните конуси, в ледниковите отложения, между планинските котловини и др.
Акумулация на грунтови води се наблюдава както в натрошени и несвързани скали, така и в силно напуканите масивни и метаморфни скали (мрамори).
Грунтовите води се характеризират с редица признаци, по-важни от които са следните:
1. Безнапорни води със свободна повърхност и непосредствена връзка с повърхностните и атмосферни води. При определени условия и в определени участъци, те могат да придобият местен напор.
2. Областите на подхранване и разпространение почти винаги съвпадат. Основни източници на подхранване на тези води са атмосферните, повърхностните и кондензационните води.
3. Режимът, т.е. измененията във времето на запасите, нивото, химичния състав, бактериологичния състав и физичните свойства на грунтовите води, се определя от климатичните условия, физико-химичните и биохимичните процеси и от стопанската дейност на човека.
4. Грунтовите води са най-лесно достъпни за практическо използване, но в същото време са най-уязвими от замърсяване с промишлени и фекални води.
 

Най-нови

Най-четени