Реклама

Фотографски услуги, Сватбена фотография

Фотографите на България

Търсите фотограф във вашият град!

 

 

Уеб дизайн и СЕО оптимизация

Web дизайн и СЕО оптимизация

На най-добри цени

Icn.bg хостинг и домейн

Счетоводна кантора „ИНФО-КОНСУЛТ“ ООД

Геотектонски процеси и деформации

 

Разновъзрастност на тектонските процеси в различните части и различните области на Земната кора
През продължилата повече от 4.5 млр. години история на планетата, различните части от земната кора са били поприще на различни по възраст тектонски процеси. Всеки момент от земната история е бил свързан с възникването, развитието и разрушаването на разнообразни тектонски структури във всяка точка на земната кора. Затова тя представлява понастоящем своеобразна обемна мозайка от реликти от тези разновъзрастни тектонски явления.
 Следите от  структурообразуването на цялата земна повърхност в определен момент от планетарната история се обединяват теоретически в съответен структурен план. Той включва реликти от различни по-стари структурни планове и е носители на белезите на синхронните му геотектонски явления.. Това показва, най-оскъдни са следите от най-старите структурни планове. Пълнотата на информацията расте към наши дни и единствено всецяло проследен по цялата земна повърхност е съвременният структурен план. Тази непълна в геоложката и в частност на геотектонската информация в миналите геоложки времена е основният проблем при хипотетичните реконструкции за древните земекорни процеси. В това отношение геотектониката е обективно възпрепятствана от даването на еднозначни отговори за характера и същността на древните структурообразуваня. Това е съществената разлика между геотектонските и геоморфоложките изследвания. Защото последните разполагат ъъс стопроцентово пълна информация за хода на съвременните геотектонски процеси.   
Различен характер на разновъзрастните тектонски процеси в една и съща част (област) на Земната кора 
Наред с обективната непълнота на сведенията на древните структурни планове за различните части на земната кора следва дебело да се подчертае, че разновъзрпастните тектонски процеси се отличават и с различен характер и същност в един и същи земекорен регион. Това затруднява интерпретацията на времевите взаимоотношения между последователно проявените в геоложкото минало геотектонски процеси в отделните локалитети на тектоносферата.
Взаимообвързаност на едновременните геотектонски процеси от различните области на Земната кора
Трудностите при интерпретацията на геотектонската еволюция на тектоносферата дотигат своя връх при опитите на обвързването на едновременните деформационни процеси и породените от тях явления в различните части на земната кора. Основна причина за това е както вече беше посочено, оскъдната крайно непълна и регижонално неравномерно разпределена , мозаечна информация за тези минали събития.
Изложеното очертава големите трудности при решаването на обратната задача на науката в областта на геотектонските изследвания. В този смисъл крайно полезен е анализът на съвременниге гооморфоложки особенности и морфотектонски процеси и явления в качеството им на примерни модели за отминалите деформационни събития в приповърхностните части на земната кора.
Автор: проф. дгмн Цанко Цанков
 

Най-нови

Най-четени