Искате да кандидатствате География!

Можете да кандидатствате География в Югозападен Университет '' Неофит-Рилски'' гр. Благоевград

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2019 година.

Обучение

Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

Анотация

Обучение на студенти по специалността "География" за придобиване на образователно-квалификационната степен (ОКС) "бакалавър" се извършва от 1993 г. Студентите получават добра теоретична подготовка и практико-приложни знания и формират професионални качества, които им дават възможност успешно да се реализират като служители в държавната, областната и общинската администрация свързани с управлението на поземлените и водните ресурси, да работят като специалисти при управлението на защитени територии; в научни институции, в специализирани организации и фирми (проучвателни, проектантски, туристически, хидрометеорологични служби и др.) или като експерти в неправителствени организации. Получилите ОКС "Бакалавър" по специалност "География" могат да изпълняват различни задачи при разработването на програми, проекти, планове и прогнози за ресурсната осигуреност на социално - икономическото развитие, при изготвянето на оценки за динамиката на процесите в природната среда и за въздействието върху тях на национално, регионално и локално равнище.

По време на обучението се изучават задължителни, избираеми и факултативни дисциплини с общ хорариум за 4-годишния период на обучение 2400 часа аудиторна заетост. Извънаудиторната заетост включва самостоятелна работа на студентите, работа в библиотека и в компютърна зала, консултации.

Завършилите специалността получават фундаментални знания по физическа (природна) и социално-икономическа география и географски информационни системи (ГИС). Те придобиват и солидни специализирани знания в отделни научни направления на географските и сродни на тях науки - геология и геоморфология, картография, климатология, хидрология, ландшафтознание, социално-икономическа география, регионално развитие, геодемография, почвознание, биогеография и др. От природоматематическите дисциплини е задължителен курсът по информатика, като студентите имат възможност да избират и изучаването на редица други фундаментални дисциплини - физика, химия, математика, статистика и др. По този начин те разширяват значително своя научен кръгозор.

Допълнително профилиране се осигурява чрез изучаването на редица избираеми дисциплини като геоекология, екологични експертизи и екологичен мониторинг, екологичен туризъм, консервационна природозащита, планиране и регионална политика, ресурсознание и ресурсоползване, география на транспорта и др.

Засилената екологична подготовка позволява на завършилите да участват при изготвянето на еколого-географски експертизи и при редица дейности по мониторинга на околната среда.

На студентите е осигурена възможност за паралелно обучение и придобиване на учителска правоспособност "учител по география", с което се подпомага обучението на висококвалифицирани учители по география за средното училище.

Звукови вълни

 

 
Звуковите вълни представляват надлъжни вълни, които се разпространяват в материална еластична среда с определена честота, варираща в граници от 20 Hz до 20 кHz. Те предизвикват в нашите слухови органи специфично възприятиe, наречено звук.
Източници на звук са всички трептящи тела- мембрани, струни (включително и гласните струни), вибриращи части на различни уреди и др. Интервалът на звуковите честоти е усреднен спрямо човешките сетивни възможности: отделни хора могат да възприемат звукове в по-тесни честотни граници, а други в по-широки. Има животни, които възприемат звукови трептения с честота, много по-голяма от 20 кHz: кучетата- до 70 кHz, делфините- над 100 кHz, а други, като например някои риби и медузи, с честота, по-малка от 20 кHz.
Трептенията с честота под 20 Hz се наричат инфразвукови, а тези с честота над 20 кHz- ултразвукови.
Скоростта, с която се разпространява звукът в различните материални среди, зависи от техните еластични свойства. В твърдите тела и течностите звуковите вълни се разпространяват по-бързо в сравнение с газовете.
За водата скоростта на звука е около 1500 м/с, а в твърдите тела достига до 5000-6000 м/с. Скоростта на звука във въздух при температура 17˚С е 340 м/с.
Нивото на звука зависи от интензитета (силата) на звуковите вълни. 
За измерване на нивото на звука обикновено се използва мерната единица децибел (dB), която е кратна на единицата бел (В)(1 dB=10-1 В).
На долния праг на чуване съответства нивото на звука 0 dB, а на горния- 120 dB.
 

Вид на звука

Ниво на звука (dB)

Долен праг на чуване

0

Шум на листа

20

Шум в стая

40

Обикновен разговор

60

Уличен шум

70

Симфоничен оркестър

90

Рокгрупа

110

Горен праг на болка (на разстояние 3 м от излитащ самолет)

120

 

Условия за ползване За нас Подкрепете ни! Карта на сайта Приятели За реклама Контакт с нас Каузи