Електричен заряд

 

 

Елементарен електричен заряд

Всички вещества на тази планета са изградени от атоми. Атомът се състои от ядро, в което има протони и неутрони, и електронна обвивка. Масата на неутрона е приблизително равна на масата на протона. Тя е около една атомна единица. Масата на електрона е около 1/1836 от масата на протона.

Важна характеристика на протоните и електроните е техният електричен заряд(Единицата за електричен заряд в системата SIсе нарича кулон. Означава се сС). Зарядът на електрона се приема за отрицателен. Неговата абсолютна стойност е е=1.6х10-19С. Това е най-малкото количество електричество в природата. Нарича се елементарен електричен заряд. Зарядът на протона се приема за положителен. Той има същата абсолютна стойност като заряда на електрона. Неутронът няма електричен заряд. Той е електронеутрален.

Броят на протоните и електроните в атома е еднакъв, затова атомите са електронеутрални.

Между частиците, които имат електричен заряд, съществуват големи сили на взаимодействие. Те се наричат електромагнитни сили (Например между протоните и електроните в атома действат електромагнитни сили, които са 10х41 пъти по-големи от гравитационните сили, които действат между тях).

Наелектризиране на телата при триене и допир

При обикновени условия броят на протоните и електроните в едно тяло е еднакъв, затова телата са електронеутрални. При триене на две тела от различно вещество електрони от едното тяло могат да преминат в другото тяло. Тялото, което приема електрони, се наелектризира положително. Наелектризирането на телата при допир също се обяснява с преминаване на електрони от едно тяло в друго. (Наелектризирането на твърдите тела винаги се дължи на преместване на електрони. Протоните не могат да се преместват в телата).

Закон за запазване на електричния заряд

Опитите и наблюденията показват, че в една електрически изолирана система общият електричен заряд е постоянен. Този закон се нарича закон за запазване на електрическия заряд. Той е един от основните природни закони.