Митоза

 

      Деленето на клетките е елегантен процес, който позволява на организмите да растат и да се възпроизвеждат. Чрез поредица от стъпки, репликираният генетичен материал в родителската клетка се разпределя равномерно между двете дъщерни клетки. Митозата се състои от няколко етапа: профаза, метафаза, анафаза и телофаза.
 
Интерфаза
      Преди разделената клетка да навлезе в процеса на митоза, тя преминава през период на растеж, наречен интерфаза. Около 90% от времето на клетката в нормалния клетъчен цикъл може да бъде изразходвано в периода на интерфазата.
Етапи на интерфазата:
G1 фаза: периодът преди синтеза на ДНК. В тази фаза, клетката увеличава масата си в подготовка за клетъчното делене. 
S фаза: периодът, през който се синтезира ДНК. В повечето клетки, има тесен прозорец от време, през който се синтезира ДНК. 
G2 фаза: периодът след синтеза на ДНК, но преди началото на профазата. Клетката синтезира протеини и продължава да нараства на размер. 
В последната фаза на интерфазата клетката все още има нуклеоли.
Ядрото е оградено от ядрен плик, а хромозомите на клетката биват дублирани, но под формата на хроматин.
В животинските клетки, двете двойки центриоли, образувани при репликацията на едната двойка, се намират извън ядрото.
 
Профаза
      В профаза, хроматинът кондензира във вид на отделни хромозоми. Ядреният плик се разчупва и разделя, като формира противоположните „полюси "на клетката. Мнозина считат, че профазата (срещу интерфазата) е първата истинска стъпка на митотичния процес.
Промените, които се осъществяват в клетката по време на профазата:
- Хроматиновите влакна се навиват в хромозоми, като всяка хромозома има два хроматида, присъединени в центромера.
- Митотичното вретено, съставено от микротубули и протеини, се формира в цитоплазмата.
- В животинските клетки, митотичното вретено първоначално се появява като структури, наречени астри, които обграждат всяка двойка центриоли.
- Двете двойки центриоли, формирани от репликацията на едната двойка в интерфазата, се отдалечават една от друга към противоположните краища на клетката, поради удължаването на микротубулите, които се формират между тях.
В края на профазата:
- Ядреният плик се разпада.
- Полярните влакна, които са микротубули, образуват вретеновидни фибри, достигащи от полюса на клетката до клетъчния екватор.
- Кинетохорите, които са специализирани райони в центромерите на хромозомите, се прикрепят към тип микротубули, наречени кинетохорни влакна.
- Кинетохорните влакна "взаимодействат" с вретеновидните полярни влакна, свързващи кинетохорите с полярните влакна.
- Хромозомите започват да мигрират към центъра на клетката.
Метафаза
     В метафазата, вретеното напълно се развива и хромозомите навлизат в метафазния етап.
Промените, които се осъществяват в клетката по време на метафазата:
- Ядрената мембрана изчезва напълно.
- В животинските клетки, двете двойки цинтриоли се придвижват към противоположните полюси на клетката.
- Полярните влакна (микротубулите, които образуват вретеновидните фибри) продължават да се разширяват от полюсите до центъра на клетката.
- Хромозомите се движат произволно, докато не достигнат полярните влакна от двете страни на техните центромери.
- По време на метафазата, хромозомите се придвижват под прав ъгъл на вретеновидните полюси.
 
Анафаза
     В анафазата, двойките хромозоми (сестрински хроматиди) се разделят и се преместват в противоположните краища (стълбове) на клетката. Вретеновидните фибри, които не са свързани с хроматидите се удължават, като по този начин издължават клетката. В края на анафазата, всеки полюс съдържа пълната компилация от хромозоми.
Промените, които се осъществяват в клетката по време на анафазата:
- Сдвоените центромери във всяка отделна хромозома започват да се отдалечават една от друга.
- След като двойката сестрински хроматиди се отделят една от друга, всяка от тях вече се счита за „пълна” хромозома. Те са посочени като дъщерни хромозоми.
- Посредством вретеновиден апарат, дъщерните хромозоми се придвижват към полюсите в противоположните краища на клетката.
- Дъщерните хромозоми мигрират първо към центромерите, а кинетохорните влакна стават по-къси, подобно на хромозомите близо до полюсите.
- В подготовка за телофазата, двата мобилни полюса също се движат по време на анафазата. В края на анафазата, всеки полюс съдържа пълната компилация от хромозоми.
Телофаза
Ранна телофаза
Късна телофаза
      По време на телофазата, хромозомите се отделят в отделни ядра в новите дъщерни клетки.
Промените, които се осъществяват в клетката по време на телофазата:
- Полярните влакна продължават да се удължават.
- Ядрата започват да се формират в противоположните полюси.
- Ядрените пликове на тези ядра се формират от остатъчните парчета от ядрената обвивка на мйчината клетка и от парчета от вътрешномембранната система.
- Нуклеолите също се появяват отново.
- Развиват се хроматиновите влакна на хромозомите.
- След тези промени, телофазата / митозата е в доста напреднал стадий, а генетичното "съдържание" на едната клетка се разделя поравно в двете.
 
Цитокинеза
     Цитокинезата, разделянето на оригиналната клетъчна цитоплазма, започва преди края на митозата и завършва малко след телофазата / митозата. В края на цитокинезата, вече има две отделни дъщерни клетки.