Животински клетки

 

Животинските клетки са еукариотни клетки, или клетки с мембрана, свързана с ядрото. За разлика от прокариотните клетки, ДНК-то на животинските клетки се помещава в ядрото. В допълнение към ядрото, животинските клетки съдържат и други мембранно-свързани органели, или малки клетъчни структури, които изпълняват специфични функции, необходими за нормалната работа на клетките. Органелите имат широк кръг от отговорности, които включват всичко при производството на хормони и ензими за осигуряване на енергията за животинските клетки.
Животинските клетки: структура и органели
По-долу са дадени примери за структури и органели, които могат да бъдат открити в типичните клетки от животински произход:
Центриоли - организират събирането на микротубулите по време на клетъчното деление.
Цитоплазма - гелоподобно вещество в клетката.
Ендоплазмен ретикулум - широка мрежа от мембрани, съставени и от региони с рибозоми, и от региони без рибозоми.
Апарат на Голджи - отговаря за производството, съхранението и транспортирането на определени клетъчни продукти.
Лизозоми - алвеолите на ензими, които усвояват клетъчните макромолекули като нуклеинови киселини.
Микротубули - кухи пръти, които функционират преди всичко в подкрепа за оформянето на клетката.
Митохондрии – произвеждат енергия и са обекти на клетъчното дишане.
Ядра - мембрана обвързана структура, която съдържа наследствената информация на клетката.
Нуклеоли - структура в рамките на ядрото, която помага при синтеза на рибозомите.
Нуклеопори - малка дупка в ядрената мембрана, която позволява на нуклеиновите киселини и протеини, да се движат към и извън ядрото.
Рибозоми - състоящи се от РНК и протеини, рибозомите отговарят за протеиновия синтез.
Животински клетки съдържат и други клетъчни структури, които не са описани в илюстрацията по-горе. Някои от тези структури са цитоскелетът, ресните и камшичетата, и пероксизомите.