Химични реакции с неорганични вещества

 

В основата на реакционните способности на атомите лежи незапълнения електронния слой. В хода на химичните реакции металите обикновено отдават електрони, а неметалити - приемат.
Металите реагират с неметали като образуват соли: 2Na + S = Na2S.
Металите реагират с кислород и обикновено формират основни оксиди: 4Na + O2 = 2Na2O. Неметалите в реакции с кислород образуват киселинни оксиди: S + O2 = SO2. Основните оксиди реагират с киселинни оксиди и образуват соли: Na2O + SO2 = Na2SO3.
Основните оксиди реагират с вода, за да образуват основи: Na2O + H2O = 2NaOH. Киселинните оксиди реагират с вода, за да образуват киселини: SO2 + H2O = H2SO3. Основите реагират с киселини, като образуват соли: 2NaOH + H2SO3 = Na2SO3 + 2H2O.
Основните оксиди могат да реагират с киселини, образувайки соли: Na2O + H2SO3 = Na2SO3. Киселинните оксиди реагират с основи, за да образуват соли като: SO2 + 2NaOH = Na2SO3 + H2O.
Най-голяма реактивност проявяват типичните метали и техните съединения, както и типичните неметали и техните съединения. Типичните метали включват алкалните метали, като барий, стронций, калций. Дейността на всички останали метали и техните съединения намалява. Тъй като магнезия реагира само с вряща вода и нагрети водни пари, магнезиевия оксид не реагира с вода. Медът, например, не реагира с киселини (не може да окислява водородните йони). Почти същото може да се каже и за неметалите. Най-активни са флуора, кислорода и халогените.