Y –хромозомите сред гагаузите

 

Y –хромозомите сред гагаузите
 
    Гагаузите са малка тюрко-говоряща етническа група населяваща предимно Южна Молдова и Североизточна България. Произходът на гагаузите е неясен. Те най-вероятно са потомци на тюркски номадски племена  от евразийските степи, както предлага "степната" хипотеза, или имат произход от анатолийските степи, както предлага "селджукската" или "анатолийска" хипотеза. За да се разграничим от тези хипотези, правим извадка на 89 Y-хромозоми представени сред 2 гагаузки популации от република Молдова като се анализират 28 бинарни и 7 STR полиморфизми. В генофонда на гагаузите са идентифицирани общо 15 Y-хаплогрупи, най-често срещаните от които са I-P37 (20.2%), R-M17 (19.1%), G-M201 (13.5%), R-M269 (12.4%), and E-M78 (11.1%).     Съвременните гагаузки популации бяха сравнени с други балкански, анатолийски и централно-азиатски популации с помощта на генетичните разстояния, и анализът на молекулярните противоречия. Анализът показва, че генетично гагаузите принадлежат към балканските народи, което навежда на мисълта, че езикът им е сменен в Югоизточна Европа с тюркски. Интерестното е, че, детайлното изследване на хаплотиповете разкрива приемственост между гагаузките и тюркските линии, което до известна степен подкрепя хипотезата за "селджукския произход" на гагаузите. Данните сочат, че двете изследвани гагаузки популации не представляват хомогенна група. Това заключение съвпада с културната и езикова разнородност на гагаузите.
    В заключение можем да кажем, че по-голямата част от гагаузите са потомци на балканското (българско) население, но езикът им е тюркски.