Трьондер

    Терминът „трьондер” произлиза от норвежки, от говорещите диалектът трьондск, като се отнася до всички жители на северен и южен    Трьонделаг, двете централни норвежки провинции, свързани с географското разпространение на този расов тип. Трьондерският тип съвпада с шведския тип Трьонде, от типологията на Бертил Лундман.

   Трьондерът е познат още и като „северно-германски мезокефал” (Шрайнер) и „вестландски” тип (Ларсен).
    По време на Горния Палеолит, части от Скандинавския полуостров били населени от грубовати кроманоиди, подобни на съвременните Фалид и Брюн. Към 2500 г. пр. Хр. започнало смесването с дошлите по-късно пришълци, които при разпространението си силно редуцират числеността на „чистото” население от този тип (днес все още неповлияни форми се срещат в отделни изолирани планински райони, а като отделни индивиди почти навсякъде из Скандинавия, но много рядко се среща някой индивид с всички характерни кроманьонски черти). Най-важните пришълци, които пристигат в Скандинавия били курганските народи, които донасят със себе си и курганският нордически тип, който е висок на ръст, с висок черепен свод, долихокефален и лептосомен тип от източните степи.
    Този расов тип е спомогнал за формирането на нордическите типове от Желязната епоха, но в централните райони на Скандинавския полуостров (идващ от североизток) играе особено интересна роля, като се комбинира с местните кроманоиди (предимно Брюн), за да формират специална форма, позната като Трьондерски тип. Този тип в централните шведски и норвежки провинции е сходен повече с курганите, а в югозападните части на Норвегия с кроманьонците.
    Трьондерското население се е развило като градиентен тип. Средно статистическият Трьондер представлява курганско-кроманьонска смес, а нордическото влияние, комбинира черти от двете форми, плюс черти от Халтщатския нордид и Бореби.
  Трьондерът показва разнообразни варианти, от едри „ирландско” изглеждащи кроманоиди (Брюн), през високи и стройни кургани, до почти чисто нордическо население (като може да се говори за повлияни от Трьондер нордиди).
 Източните части на централните шведски провинции, както и централните норвежки провинции на северен и южен Трьонделаг, формират зоната на географското разпространение на Трьондерския тип, който се характеризира с голяма височина на черепа (рефлектираща от преобладаващите кургански черти). Този тип е концентриран в долината Оркдал в южен Трьонделаг, като е преобладаващ елемент от населението, и във всички територии северно от планините Довре, от Нордмьоре (в превод „Северно море”) на запад, през Ямтланд и цялото балтийско крайбрежие на изток. В западна и югозападна Норвегия в много антропологични аспекти населението продължава да спада към този тип, но кроманоидните елементи стават все по-значителни с отдалечаване от Оркдал. Изключение от това правило е населението от района на Хардангер, представителите на което приличат много повече на курганите, отколкото на кроманьонците. Кроманьонските черти сред Трондерския расов тип преобладават в югоизточните региони на Сетесдал (т.н. тип Вале).
  Трьондерът е най-високият скандинавски расов тип, както и един от най-високите в Европа. Той е строен тип, макар и не в такава степен, както местния Халщатски нордид, но костите му са по-големи и по-тежки от тези при типичния нордид.
   Сексуалният диморфизъм (разликата в размера между мъжа и жената) е силен, като трьодерските жени рядко имат тежки кости, но педоморфизмът е много по-рядък в сравнение с класическия нордид. Грубовати жени от този тип не се срещат.
  Формата на черепа при Трьондера е високо мезокефална ( с черепен индекс 78-80, с изключение на Харденгерския тип, който е долихо-мезокефален), а лицето е относително дълго. Челото е много високо (характерна черта), и в същото време по-широко и по-леко наклонено в сравнение с Халщатския нордид. Фронталните издутини, ненордическа черта, са често срещани. В допълнение, преходът от фронталния до темпоралния, и от фронталния до париеталния регион е мек и трудно доловим, докато при нордическите черепи е ясно маркиран.
   Носът е прав или вдлъбнат, с широки форми (Харденгерския тип е по-често с вдлъбнат нос), а преходът между костта и корена е труден за определяне, още една черта, която отличава Трьондерския тип от местния нордид.
  Зигоматичните дъги при Трьондерския тип са по-малко изпъкнали от тези при Халтщатския нордид, а гониалните ъгли са компресирани и незабележими. Черепът е по-голям в сравнение с класическия нордид.
  Преобладаващият цвят на очите при Трьондера е син или светло-смесен. Косата е с вълниста структура, като цветът й варира от тъмно-кестеняв до златно рус. Срещат се и рижави и пепеляво-руси тонове, а типичните халтщатски черти са по-редки. Кожата е малко по-тъмна от тази на класическия нордид, а окосмяването по лицето и тялото е доста обилно. Като цяло Трондерския тип е по-грубоват, по-мощен и по-мускулест от нордическия.
 Географското разпросранение на Трондера е ограничено до Скандинавския полуостров. Крайбрежните селища на Скандинавия се характеризират с преобладаването на трондерските типове във вътрешните райони около фиордите (Харденгерски тип), а пък прилежащите острови са населени предимно от брахикефални елементи, като Бореби и Страндид. Трондерът е най-често срещания расов елемент сред норвежкото население, докато шведите са предимно от класически нордически тип.
   По-голямата част от норвежките викинги, които се заселват в Исландия, Шотландия, и североизточната част на Англия, дошли от западната част на страната, където трьондерските типове са мнозинство. Освен това подобни на Трьондер типове са често срещани и в други исторически викингски поселища.
  В Балтийския регион, граничещ със Скандинавския полуостров, подобните на Трьондер типове също са често срещани. Комбинацията там на кургански и местни кроманьонски елементи, в наши дни е представена от едрите, нередуцирани западни балтиди. Този местен балтийски тип (т.н. Балтид) е наричан още”Аистин” или „Аисто-нордид” от Лундман, и „Фено-нордид” от други антрополози.

Разпространение на расовият тип Трьондер сред европейското население

Страна

Дял от населението (в %)

Исландия

60

Норвегия

45

Шотландия

22

Англия

5

Швеция

5

Ирландия

3

Примери за расов тип Трьондер:

alt