Съоръжения за пречистване на отпадъчните води


Съоръжения за пречистване на отпадъчните води и начин за използване на отпадъчните води
Пречиствателни станции
          Отпадъчните води се пречистват в няколко стадия, при което се използват комбинации от изброените методи. Най-напред се използва механичният метод,  следван от химичните и физико-химичните методи, които се прилагат самостоятелно или в съчетание с механичния или биологичния.
        Най-широко прилаганият начин за намаляване използването на чисти води е затворения цикъл на водопотребление. При него пречистените отапдъчни води се използват повторно в технологичния процес. В тези случаи употребяваната вода може да се намали многократно. За пречистването на големи количества вода в големите градове над 50 000 жители ( у нас са приети европейските норми, при които селища над 10 000 жители да имат пречиствателни станции ) се изграждат пречиствателни станции, които включват най-малко две нива на пречистване (т.е. проектирани са с две стъпала) –механично и биологично.
        В нашата страна има изградени над 50 такива станции, които са крайно недостатъчни и преди всичко това се отнася за градове с население от 10-50 хил. жители.
        В някои курортни места, големи хотели и животновъдни ферми бяха монтирани модулни пречиствателни станции. Предимството им пред тези които се проектират съобразно населението и производствените предприятия в големите градове е възможността те да се транспортират на различни разстояния (т.е. те са изградени от отделни модули –стъпала, които в последствие се свързват –компановат ).
       В съответствие с нормативните документи всяко предприятеие понастояшем трябва да има оборудвано пречиствателно съоръжение съобразено с неговото производство и спецификата му. Предприятията са длъжни да отстраняват замърсяващите вещества, а ако нямат тази възможност, макар и в много редки случаи и то при определени изисквания спрямо производството да заустват  замърсените отпадъчно води в градската канализационна мрежа (само по изключение ).
        В случаите когато предприятието изпуска отпадъчните води директно в поречията (речни системи ) е задължително да се изгражда пречиствателна станция. Тя трябва да е в състояние да обработва и пречиства отпадъчните води в съответствие с категоризацията на поречието.