Пътища за рационално използване на водните ресурси

Различават се две основни форми за използване на водните ресурси в стопанството: водоползване и водопотребление.

Водоползването не е свързано с количествено изземване на водата, която служи за среда за транспорт, рибовъдство, рекреация, туризъм и др.
Водопотреблението е свързано с количествено изземване и качествено изменение на водата в производството и бита.
     По своя характер водопотреблението бива: 
Еднократно- когато водите частично или изцяло се използват в технологичния процес. В резултат количеството им намалява, отпадъчните води се заустват във водоемите или се подлагат на пречистване.
Последователно- когато водата технологично се потреблява от няколко производства или от отделни стопански звена.
Оборотно-когато едно и също количесвто вода се използва многократно в производството като охладител например, естествено тук имаме минимални загуби, които периодично се попълват с нови водни количества.
    Основните пътища за рационалното използване на водните ресурси са следните:
1. Усъвършенстване на технолигиите на производството и начините на водопотребление.
2. Усъвършенстване на системите за напояване. В случая трябва да се подбират най-добре издържаните в екологично и аграрно отношение начини на поливане: гравитично, дъждуване, подпочвено, капково.
3. Прилагане на система от мероприятие за опазване на водите от замърсяване. Към тях отнасяме: 
-усъвършенстване на технологиите на производство с оглед предотвратяване изхвърлянето на замърсени отпадни води чрез оборотни цикли на водопотребление.
-обезвреждане на отпадъчните води чрез пречистване, което бива : аеробно и анаеробно.
-интезификация на процесите на естествено пречистване на водите чрез внасяне на култивирани бактерии.  
4. Прилагане на елементите и механизмите на икономическия и административен апарат.
 
Рационалното използване на водните ресурси и опaзването им от замърсяване следва да се разглеждат като един процес. От стопанска гледна точка изискването е да не се допусне прекомерно изчерпване и пресушаване на водните източници в процеса на стопанското и битово използване. Особено това е важно за частта на реката след язовирното съоръжение. Тук законодателството заставя на управителя на съоръжението да изпуска санитарни води в поречието. Това се налага с оглед запазване на екоравновесието на системата по отношение на флората и фауната. От стопанска гледна точка изискванията се контролират чрез въведените норми за съответните водоизточници- ПДК (пределни допустими концентрации )