Полша

 

Автор: Росен Илиев

Географско положение, граници и големина

   Полша е страна разположена в Централна Европа. Общата й площ възлиза на 312 685 км², от които на сушата се падат 304 255 км², а на водата 8 430 км². Сухоземните граници на страната възлизат на 3 047 км, като Полша граничи с Чешката република (615 км), Беларус (605 км), Германия (456 км), Русия (Калининградска област) (432 км), Украйна (428 км), Словакия (420 км) и Литва (91 км). Бреговата линия възлиза на 440 км и се мие от водите на Балтийско море.
Полски географи изчисляват, че край р. Висла при Варшава лежи географският център на Европа. През територията на Полша минават пътища от Западна Европа към Русия и от Скандинавските страни към Балканите и Близкият изток.
 

Релеф

   Полша е предимно равнинна страна със средна надморска височина 172 м. Надморската височина се увеличава от север на юг.  На северозапад се намира балтийското крайбрежие, което се простира от залива на Померания до залива на Гданск. Това крайбрежие е белязано от множество крайбрежни езера и дюни. Бреговата линия до голяма степен е разчленена от Шчечинската лагуна, заливът Пюк и лагуната на р. Висла.
   Геоложката структура на Полша е била оформена от континенталната колизия между Евразийската и Африканската тектонски плочи през последните 60 млн. г. от една страна, и кватернерните заледявания в Северна Европа от друга. И двата процеса оформят Судетите и Карпатите. Моренният пейзаж на Северна Полша е съставен предимно от пясък или глина, а на юг  речните долини с ледников произход често съдържат и льос. Западните Татри съдържат варовик, докато Високите Татри и Бескидите са изградени от гранити и базалти. Полската Юра е една от най-древните планински вериги в света. 
   Полша се дели се на три големи части. Най-обширната е Северна Полша, която е част от Северноевропейската равнина. От река Висла тя се поделя на Мазурско поезерие   (на изток) и Поморско поезерие (на запад) с ледникови останки.
   Средна Полша обхваща хълмисти възвишения- Силезийски (Шльонски), Малополски, Краковски, Лиса Гура, Люблинско и др.
   Южна Полша е най-малката част, на границата с Чехия и Словакия, заета от планините Судети и Карпати, между които е проходът Моравска врата. Най-високата част на Судетите е Крконоше („Великаните”). Високата част на Карпатите носи името Татри, където се намира най-високият в Полша връх- Ризи (2 499 м), планинският курорт Закопане и езерото Морско око.
 

Полезни изкопаеми

   Полша е много богата на черни и кафяви въглища. По запаси е трета в Европа и осма в света. Главните басейни са Горносилезийски, Долносилезийски и Люблински. Големи са запасите на каменна сол в Куявия- Бохня и Величка. Първа в Европа и втора в света е по залежи на сяра- главно в Сандомежката котловина. Значителни са и залежите на медни и оловно-цинкови руди- в Долна Силезия (Шльонск), Малополското възвишение, в района на Люблин и др. Големи са находищата на кварц, глини гранит, мергели, варовик и др.
Климат
   Климатът е умерен- от морски към континентален.  Той е под силното влияние на морето. Зимата е хладна, снежна и влажна, със средни температури 3°С на северозапад и -6°С на североизток, лятото- прохладно, със средни температури между 18° и 30°С в зависимост от региона, с много валежи и поради малките летни изпарения, често пъти реколтата страда от киша (от излишък на влага).  В Източна и Южна Полша климатът е континентален и планински. Най-топлият район на Полша е Южна Силезия, където летните температури варират между 24° и 32°С, и дори до 34°С.
   Валежите падат най-вече по време на летните месеци, а средната им годишна сума варира от 500 мм до 1 220 мм в зависимост от региона.

Води

   Големите реки на Полша- Висла (1 047 км),  Одра (Одер) (854 км), Варта (808 км), Сан (433 км), Неман (937 км), Буг (772 км) са плавателни. Карпатската река Дунаец минава през живописни места. По-голямата част от реките се вливат в Балтийско море.
   Най-големите езера в страната са Смиярдви (113.8 км²) и Мамри (104 км²).
   Общо в страната има 9 300 езера (4% от територията) и блата (5%) и над 100 водоеми. Най-много езера и блата има Мазурия и Померания. В Мазурия се намира най-голямото езеро в страната- Шнярдави. 
    Най-известният балнеоложки център е Криница.
 

Население

   Населението на Полша възлиза на 38 383 809 души (2013). Средната гъстота на населението е 122.75 д./ км². Възрастовата структура на населението е както следва: 0-14 години: 14.6% (мъже 2 881 605/жени 2 721 614), 15-24 години: 12.3% (мъже 2 412 546/жени 2 313 222), 25-54 години: 44.1% (мъже 8 506 429/жени 8 408 872), 55-64 години: 14.5% (мъже 2 632 058/жени 2 952 063), над 65 години: 14.5% (мъже 2 142 246/жени 3 413 154) (2013). Средната възраст на населението възлиза на 38.8 години, за мъжете- 37.2 г. и за жените- 40.6 г. (2012). Раждаемостта е 9.96‰, смъртността е 10.24‰, а естественият прираст е отрицателен -0.28‰. На една жена се падат 1.32 деца (2013). Очакваната продължителност на живота е 76.25 години, като за мъжете тя е 72.31 години, а за жените 80.43 години (2012). В етническо отношение Полша е изключително хомогенна страна, като разпределението е както следва: 96.7% поляци, 0.4% немци, 0.1% украинци и 2.7% други или неопределени (2012). В религиозно отношение 89.8% от поляците са католици, 1.3% православни, 0.3% протестанти, 0.3% други и 8.3% атеисти (2012). Градското население възлиза на 61% (2010).  За грамотни се считат 99.5% от населението. Болните от СПИН възлизат на 27 000 души (2009).
   Над 20 млн. поляци живеят в диаспора, предимно в съседните страни и САЩ.
   Официален език в Полша е полския, който се причислява към славянския клон на индоевропейското езиково семейство..
 

Държавно устройство и административно деление

                                                              
                                        Знаме                                                 Герб
   Полша е демократична парламентарна република. Президентът е държавен глава и има мандат от 5 години. Той назначава министрите според предложенията на министър-председателя. 
   Законодателните функции се изпълняват от двукамарния парламент, който се състои от 460-членния Сейм (долната камара) и 100-членния Сенат (горната камара). Според конституцията на Полша, приета през1997 г., в парламента, с изключение на две гарантирани места за малки етнически партии, могат да участват само политически партии, получили поне 5% от гласовете на избирателите.
   Изпълнителна власт има Министерски съвет, начело на който стои министър-председател, обикновено представител на мнозинството в долната камара на парламента. Правителството се назначава от президента по предложение на министър-председателя. В Полша право на глас имат всички хора навършили 18 години.
   От 1 януари 1999 г. Полша е разделена на 16 провинции, наречени войводства с назначен от правителството административен ръководител. Всяко войводство има собствен парламент, за който се избира председател (маршал).
Варминско-Мазурско войводство 
Великополско войводство 
Долносилезко войводство 
Западнопоморско войводство 
Куявско-Поморско войводство 
Лодзко войводство 
Люблинско войводство 
Любушко войводство 
Мазовецко войводство 
Малополско войводство 
Ополско войводство
Подкарпатско войводство 
Подляско войводство 
Поморско войводство 
Силезко войводство 
Швентокшиско войводство (województwo świętokrzyskie)
   На 11 ноември 1918 година Полша възстановява своята независимост. За ден на национален празник е обявен 3 май. Столица на Полша е град Варшава (1.7 млн. д.).   
    Паричната единица в страната е полската злота. 
 

Икономика

 
   Полша е промишлено-аграрна страна. Основни отрасли на промишлеността се явяват въгледобива, металургията, машиностроенето и тежката химия. За 2012 г. БВП-то на страната възлиза на $799.2 млрд., като на човек от населението се падат $21,000. Трудовите ресурси на страната възлизат на 17.92 млн. д. (2012). Те са заети както следва: 57% услуги, 30.2% индустрия и 12.9% селско стопанство (2010). Безработицата е 12.6% (2012), а населението под прага на бедността възлиза на 10.6% (2013).

Енергетика

   Производството на черни, кафяви и лигнитни въглища е около 200 млн. т. годишно. За 2010 година са произведени 156.4 млрд. kWh електричество, от които 6.61 млрд. kWh са отишли за износ. Преобладават централите на твърдо гориво.
   Старите металургични заводи в Горна Силезия (Шльонск) бяха реконструирани и разширени. Построени бяха нови комбинати в Хожув и Нова Хута край Краков. Центрове на черната металургия са още Катовице, Ченстохова, Островец, Сталова Вола, Варшава. Голямо развитие има и цветната металургия. Значително е производството на мед , олово, цинк, алуминий главно в Горен Шльонск-Катовице, Шветохлавице, Тарновски гури. Полша е шеста в света по производство на сребро.
Полша притежава ценна тежкохимическа промишленост на базата на въглищата, солта, сярата, фосфоритите и на внасяните от Русия нефт и природен газ. Произвеждат се много торове, бои, соди, изкуствен каучук, влакна, пластмаси и др. Голям нефтопреработвателен завод е изграден в Плоцк.
 

Машиностроене

   Много важен промишлен отрасъл е машиностроенето. Комбинати за заводско оборудване има в Рацибуш, Келце и Луди, за минно оборудване в Забже и Хожув, за турбини в Елборг, за електролокомотиви във Вроцлав, за вагони в Жельона Гура, за ескалатори във Варшава. Най-големите корабостроителници са в Гданск и Шчечин. Полша заема челно място в света по производство на риболовни кораби. Заводи за трактори има в Катовице и Варшава. Оптически уреди, фотоапарати, радиоапарати, телевизори, магнетофони се изработват във Варшава, Вроцлав и Катовице. Центрове на автомобилостроенето са Варшава, Белско Бела, Люблин, Шчечин, Страховице, Келче, Елч, Ниса.

Текстилна промишленост

   Тя представлява важен отрасъл с център Лодз- „Полският Манчестър”. В този град има музей на текстилното производство. Произвеждат се още трикотаж и готови дрехи.
Хранително-вкусова промишленост
   Разчита на собствени суровини. Произвеждат се брашно и тестени изделия, захар, бира, консерви, млечни и месни продукти.

Селско стопанство

   В селското стопанство най-голяма стойност има растениевъдството. Отглеждат се ръж (втора в света след Русия), пшеница, ечемик и овес. Особено място се полага на производството на картофи, като на тон от глава на населението Полша е първа в света. От техническите култури важно място се пада на захарното цвекло, лена, на зеленчуците- зеле, лук, моркови. Полша има големи ябълкови градини. Тя е един от най-големите производители и износители на ябълки в Европа. Лови се много риба в езерата и морето.
   Фуражите, картофените и цвекловите резенки се използват в животновъдството. Отглеждат се предимно свине и коне, като по броя на отглежданите коне Полша е втора в Европа и четвърта в света. Добри условия има и за развитието на птицевъдството.
 

Туризъм

   Все по-голяма стойност за Полша има туризмът. Най-посещаваните места са Варшава, Краков, Закопане, Сопот, Криница, Мазурските езера и др.
 

Икономически и търговски връзки

   От износа на Полша 37.8% се падат на машините и транспортното оборудване, 23.7% на произведените междинни стоки, 17.1% на различни фабрични стоки и 7.6% на храни и живи животни (2011). За 2012 година Полша е осъществила износ на стойност $192.3млрд.
При вноса водещо място заема машините и транспортното оборудване (38%), следвани от произведените междинни стоки (21%), химикали (15%) и минерали, горива, масла и подобни продукти (9%) (2011). Общата стойност на вноса възлиза на $206.5 млрд. (2012).
   Основни търговски партньори на Полша са най-вече страни от ЕС (на който страната е член от 2004 г.)- Германия, Великобритания, Чехия, Франция, Италия и Холандия, както и Русия и Китай.
 

Транспорт и комуникации

   В Полша работещите телефонни линии възлизат на 6.853 млн. (2011). Броят на мобилните телефони е 50.16 млн. (2011). Потребителите на интернет възлизат на 22.452 млн. д. (2009).
   Полша разполага с 423 997 км пътища, от които 295 356 км са асфалтирани (2008), 19 428 км ж.п. линии (2007), 3 997 км водни пътища (2009),  125 летища (2012), 6 писти за хеликоптери (2012), 13 860 км газопроводи, 1 384 км нефтопроводи, 777 км тръбопроводи за рафинирани продукти (2010) и 4 пристанища (2012).
 

Икономически райони и градове

   Полша се дели на 8 икономгеографски района: Северен, Североизточен, Централен-Източен, Централен-Западен, Югозападен, Южен и Югоизточен.
   Варшава (1.7 млн. ж.) е столица и най-голям град на Полша. Името на града се свързва с легендата на неговите създатели Варш и Сава. Лежи на двата бряга на р. Висла. Градът бе разрушен през Втората световна война. Напълно е възстановено Старе место- старата градска част. На десния бряг е предградието Прага. Между забележителностите на Варшава са музеят на Шопен, 33-етажния Дворец на културата, паркът Лазенки, къщата на Мария Скодловска-Кюри.
   Познан (551 хил. ж.) е разположен на р. Варта. При образуването на Полската държава през 966 г. от Мешко l е бил столица на страната. В града сега се провежда ежегоден пролетен международен панаир.
   Краков (756 хил. ж.) е вторият по големина град в Полша, старата столица на Полша. Седалище е на полските кардинали. Забележителни са дворецът Вавел (сега музей), старата крепост Барбакан, Сукненицата, паметникът на Адам Мицкевич, храмът на „Св. Богородица” от ХlV век, от камбанарията на който по традиция се обявява часът по обед със сигнал от медна тръба.
   Лодз (737 хил. ж.) е третият по големина град в страната. Център е на текстилната и филмовата промишленост.
   Гдиня (180 хил. ж.) е важно пристанище, стар риболовен център. Има военноморски музей.
  Сопот (60 хил. ж.) е главният полски морски курорт на Балтийско море. В него се провежда ежегоден международен фестивал на естрадната песен.
   Гданск (457 хил. ж.) е важен корабостроителен център. Има много красива старинна архитектура.
    Торун (130 хил. ж.) е родният град на Николай Коперник. Има много исторически забележителности, заради които го наричат „Малък Краков”.
   В Силезия (Шльонск) в район от 40 км са съсредоточени 15 големи селища, най-големи от които са Катовице (307 хил. ж.) и Вроцлав (631 хил. ж.).