Биосфера

 

        Биосферата е съвкупност от тези части на земната обвивка — атмосфера, хидросфера, литосфера и педосфера, в които има живи организми, намира се под тяхно въздействие и в нея се отлагат продуктите от жизнената им дейност. Терминът"биосфера" е предложен от австрийския учен Едуард Зюс в 1875 г. През 1926 г. руският академик В. И. Вернадски създава учението за биосферата, като сфера, където съвкупната дейност на живите организми и човека се появява като много важен фактор с планетарно значение. Биосферата постоянно еволюира от началото на процесите на биогенезата, от поне 3.5 млр. г.

alt

 

 

 

alt