Воден баланс

Водата в природата се намира ведно непрекъснато изменение и движение. Съвместното разглеждане на прихода, разхода и изменението на запаса от влага в границите на определено пространство за определен период от време, се нарича воден баланс. Към приходните елементи на този баланс се включват валежите и всички други постъпления на влага от атмосферата (роса, скреж и др.) към пределите на дадения басейн.

В числото на разходните елементи влизат всички видове изпарения, както и излизащите извън пределите на басейна води и влага. Към резултиращите елементи се отнасят увеличението (влагонатрупването) или намалението на водите в разглеждани водосбор (басейн).
Елементите на водния баланс се изучават и отчитат в пространството, в което се развиват процесите на влагооборота (водния кръговрат). Това пространство в общ план включвачасти от атмосферата, хидросферата и литосферата. За горна граница на този обем се приема горната граница на тропосферата, а за долна граница – повърхността до която се формират и движат грунтовите води.
По същия начин се ограничава и долната граница до земната повърхност. Пространството, в което се изучава водния баланс, се редуцира до земната повърхност, върху която се отчита и приходът и разходът на води от атмосферата и литосферата, а страничната повърхнина се редуцира до вододелната линия.
Главният елемент в приходната част на водния баланс са валежите, а най съществения разходен елемент- изпарението. При това оттокът се разглежда като приходен елемент, когато навлиза в разглежданата площ, и като разходен- когато излиза извън тази площ.