Минерални води

 

Минерални се наричат тези води, които оказват благоприятно физиологично въздействие върху човешкия организъм с разтворените в тях соли, газове, биологично активни и редки елементи, както и с повишената температура. Лечебните свойства и вкусовите качества на минералните води зависят главно от разтворените в тях химични елементи. Ето защо за минерални се считат обикновено тези води, в което общото количество соли е по-голямо от 1гр./л. Води, в които това количество е по-малко, се наричат пресни. Рязка граница между пресни и минерални води по отношение на общата минерализация няма. Много лечебни води имат съвсем малка минерализация, но съдържащите се в тях компоненти са в такива количества, че оказват лечебно действие.
За характерен белег при разграничаването на минералните от пресните води понякога се използва и температурата. Обикновено за минерални се приемат води, които имат по-висока температура от 20˚С. Но и тази граница е условна.
Следоватлено разтворените химични вещества, радиоактивността, газовете и лечебният ефект на природните подземни води, взети заедно, определят принадлежността на тези води към типа минерални води.

Класификация на минералните води

Класификацията на минералните води се извършва по различни признаци.
По хидрогеоложки условия на залягане минералните води се делят на: временни, грунтови и артезиански.
Временните минерални води обикновено се намират в райони с млад и действащ вулканизъм с фумаролна и мофетна дейност. Имат непостоянен режим.
Минералните грунтови води имат по-широко разпространение. Срещат се като порово-грунтови и пукнатинно-грунтови води. Това са природни води изключително обогатени с газове, минерални соли и органични вещества. Имат сравнително невисока температура.
Артезианските минерални води имат най-голямо разпространение. Те са с висока температура, най-често термални, газирани, съдържащи специфични и редки елементи в по-голямо количество.
По температура минералните води се делят на: хладни с температура под 20˚С, топли- 20-37˚С, горещи 37-42˚С, много горещи- с температура над 42˚С.
По газов състав, който е главен генетичен белег те се делят на: въглекисели, сероводородно-въглекисели, сероводородни (сулфидни), азотни, азотно-метанови и метанови.

Въглекисели минерални води

Въглекиселите води се характеризират с най-висока газонаситеност. При излизането си на земната повърхност обикновено губят част от въглената си киселина с отделяне и излитането на въглеродния диоксид, което довежда до утаяване от водата на карбонатите на калция.
Въглекиселите минерални води се използват за лечение на болестите на стомаха и дванадесетопръстника, хронични заболявания на бъбреците, жлъчните и пикочните канали, болестите свързани с обмяната на веществата и други.
По-известни въглекисели минерални извори у нас са Михалково, Меричлери, Стефан Караджово и др., а в чужбина- Карлови вари (Чехия), Баржоми (Грузия) и др.

Азотни минерални води

Минералните води, газирани с азот са много широко разпространени. Те са най-характерния преобладаващ тип води както у нас, така и в чужбина. Азотните води се срещат предимно в разломените и напукани магматични и силикатни метаморфни скали. Такива води се акумулират отчасти и в карбонатните седиментни скали. От разтворените и свободно отделящи се газове преобладава азотът. Азотът винаги се съпровожда от хелий, аргон, неон, криптон и ксенон( инертните газове). 

Сероводородни (сулфидни) минерални води

Характерните черти на тази група води се определят от съдържащият се в тях свободен сероводород и от преобладаващия сулфатен йон.
По условията на формиране тези води се поделят на азотно-сероводородни, метано-сероводородни и въглекисело-сероводородни.
Сероводородните води се използват за лечение чрез вани на болестите на сърдечно-съдовата система, ставите, мускулите, нервната  система и кожни заболявания. Лечебно значения, обаче имат сероводородните води с количество на сероводорода над 10 mg/l.

Радиоактивни минерални води

Радиоактивни минерални води са тези, които показват повишено съдържание на радиоактивни елементи (радий, уран и др.).
Радиоактивните минерални води се формират в резултат на физическото въздействие, разтварянето или дифузията на радиоактивните елементи при формирането и движението на минералните води в земните пластове и пукнатини. По-известни радиоактивни минерални води са Карлови вари (Чехия), Пятигорск (Русия), а у нас- Нареченски бани, Момин проход и др.
Тези води се използват главно за външно физиотерапевтично въздействие чрез вани за лечение на болестите на сърдечно-съдовата система, болестите на периферната и централната нервна система, гинекологични и кожни заболявания, болестите на опорно-двигателния апарат.