Влияние на ерозионната устойчивост на скалите върху релефообразуването

 

Степени на ерозионната устойчивост на скалите

В зависимост от твърдостта на изграждащите ги минерали и устойчивостта на връзките между минералните зърна скалите биват слабоустойчиви, средноустойчиви и устойчиви на ерозията. 
  Към слабоустойчивите скали спадат: неспоени седиментни скали - чакъли, пясъци, глини, алувиални, алувиално-блатни наслаги и пр.
Към средноустойчивите скали се отнасят: делувиално-пролувиалните наслаги, льоса, пясъчниците, лиските, туфите, туфитите, механично раздробените скали и пр.
Към устойчивите скали спадат: магмените скали, плътните варовици, мраморите, гнайсите и пр.

Земеформи в слабоустойчивите на ерозия седиментни скали

Релефът в такива скали е обикновенно равнинен със слабо развита долинна мрежа. Но при понижаване на локалния ерозионен базис се развива гъста ровинна мрежа и дълбоки речни долини. Оформят се суфозионни блюда и свлачища.
В пясъчните равнини се образуват дюни. 
Глинестите терени не позволяват инфилтрацията на течащата вода. Местността се нахълмява и се превръща в пустееща земя.

Земеформи в средноустойчивите на ерозия скали

В делувиално-пролувиалните наслаги се развива гъста ровинна мрежа с остри междуровинни била по които се оформят земни пирамиди. При дъждовни сезони от такива скали могът да се образуват кално-каменни порои и образувани от тях наподобяващи свлачища наносни конуси.
В пясъчниковите терени проникващата по пукнатините вода образува своеобразни ерозионни фигури - Белоградчишките скали. Подобни фигури се образуват и в конгломерати. Последните създават долинни стеснения ("Железни врата").

Земеформи в устойчивите на ерозия скали

Във варовиците се образуват стръмни тесни долини (ждрела), големи скални откоси, куести.
При магмените скали са характерни върхови гърбици, грузови полета, каменни реки.
Във вулканските скали  се оформят обширни лалови плата със стръмни склонове. Лавовите потоци образуват лавови ридове с вълнообразна повърхнина. Нековете образуват остатъчни възвишения с остри върхове. Базалтите моделират понякога базалтови могили. Речните долини в ефузивните терени са с много прагове и водопади. Някои централни вулкани образуват конусообразни възвишения. Разрушаващите се ефузивни скали също образуват каменни морета.
В метаморфните скали  - шистите се развива гъста речна мрежа. Мраморните скали образуват земеформи, сходни с тези на здравите варовици. Гнайсите облагоприятствуват формирането на силно насечен планински и хълмист релеф в условията на бързо издигане. При спокоен тектонски режим в гнайсите се оформя заоблен средно висок хълмист релеф.
Автор: дгмн Цанко Цанков