Влияние на структурите върху релефообразуването

 

 
От геоморфоложка гледна точка структурите разкриващи се на земната повърхност следва да се групират в: хоризонтални, гънкови, масивни и разломни. Първите са характерни за ненагънатите седиментни комплекси и за метаморфните комплекси със сухборизонтална кристализационна шистозност. Гънковите структури са присъщи на нагънатите седиментни и метаморфни (анизотропни) скални комплекси. Масивните структури се характерни за магмените скали, а разломните структури са привързани към единични или групово проявени разломни нарушения. Под въздействието на екзогенните процеси на фона на всеки един от тези четири структурни типа възникват съответни различни земеформи.

Земеформи в хоризонтални структури

При колебателните (субвертикални) движения не настъпват структурни промени, а само се променя (колебае) регионалният ерозионен базис. Това довежда до образуването на структурни равнини, структурни плата, структурни тераси, асиметрични речни долини , каньони, всечени меандри и пр. 
Структурните равнини или структурни низини (с надморска височина до 100 м.) са обширни равнинни земеформи със слабо развита долинна и речна мрежа, ниски стойности на ерозията и равнинен характер на дълго запазващата се първична структурна заравненост. У нас - Дунавската хълмиста равнина, Горнотракийската низина.
Структурните плата се образуват при всичането на реките в бавно издигащата се равнина. Постепенно структурната равнина се разчленява на отделни плата и областта става платовидна. Отделните структурни плата имат заравнена повърхност и стръмни склонове. Ширината на речните долини и вторичните заравнености между платата говори за възрастта на формирането на този тип релеф - широките долини свидетелствуват за по- старо издигане на първичния релеф и по стара възраст на структурните плата.  Ако хоризонталните пластове в разреза имат различна устойчивост долинните склонове стават етажирани. При напредване на ерозията и денудацията в областта остават да стърчат изолирани малки структурни плата сред новообразувания от ерозията вторичен ерозионен равнинен релеф.
Структурните тераси възникват при последователното всичане на реките в различни по скален състав и устойчивост на ерозията и денудацията хоризонтални пластове. Устойчивите на ерозията скали (варовици, мрамори, добре споени пясъчници, кварцити) създават траен локален ерозионен базис. Това води до засилване на локалната латерална ерозия и оформянето на различно обширни терасни площадки по горнището на ерозионно устойчивите пластове. Броят на тези пластове зависи от броя на засегнатите от ерозията устойчиви скални комплекси. Характерно за структурните тераси (за разлика от речните) е, че те понякога сключват остър ъгъл с речното легло.
Асиметричните речни долини  се отличават с по-стръмен десен долинен скат и по-полегат ляв скат, върху който са натрупани главната маса от алувиалните отложения. В южното полукълбо по-стръмни са левите скатове на речните долини. Съгласно закона на Бер - Бабине тази асиметрия се обяснява с по голямата жива сила на реката по дясния бряг, вследствие на околоосното въртене на Змята. Правилото за по стръмния десен скат на речните долини (в северното полукълбо) е в сила независимо от посоката на течението на реките. Но при нарастване на вертикалната ерозия това правило престава да действува.
Всечените меандри възникват при обхващанато на област с меандриращи реки (белег на близък ерозионен базис) от бързо издигане. Това води до всичане на меандрите в релефа и възникване на система от плата.

Земеформи в гънкови структури

Този структурен тип за удобство при геоморфоложките изследвания е поделен на структури в правилни и в сложни гънки.

 Земеформи в правилни гънки

При такава строежна обстановка и благодарение на брониращите (устойчивите) пластове възниква най- добре проучения в Юра планина (Франция) юротипен релеф. Той се състои главно от първоначално оформящите се антиклинални ридове и синклинални долини и цяла гама от земеформи, получени при еродирането на брониращите пластове.
Антиклиналните ридове са заоблени овални земеформи с посока и размери адекватни на тези на породилата ги антиклинала.
Синклиналните понижения се оформят върху брониращ пласт на синклиналата. В централните им части обикновенно протича река с посоката на синклиналната ос. Поради това някои автори говорят за синклинални долини 
При разрушаването на брониращия пласт под действието на ерозията и денудацията възникват:
Рюз - долина врязваща се перпендикулярно на пластовете в бедрото на структурата.
Клюз - пролом, получен при  съединяване на два срещуположни рюза от двете бедра на структкурата.
Комб (антиклинална долина) - инверсна на антиклиналата долина в теменните части, паралелна на осовата равнина.
Решетъчни долини - регионалната речна и долинна мрежа, оформена по  синклиналните долини, клюзовете и комбовете   
Куеста - асиметрични позитивни земеформи от двете страни на комба, получени вследствие ерозията на брониращите пластове. Склонът от страната на комба е стръмен до вертикален в горната си час или образува скални козирки. Склонът от обратната на комба страна е по - полегат или еднакво наклонен като пластовете в бедрото на структурата. Куестите понякога не са привързани към антиклинали, а към моноклинали. В такива случаи стръмният им склон е насочен обратно на затъването на брониращия пласт.
В юротипния релеф се образуват още инверсни спрямо тектонската структура  земеформи:
Антиклинална долина - получава се тогава когато комбът се вреже в антиклиналния рид до нивото на главната проломяваща долина. Тогава от бедрата на антиклиналата остават ниски, твърде заоблени възвишения.
Синклинално плато - остатък от осовите части на синклиналата в една синклинална долина, при намаляване на ерозията и силно издигане. 

Земеформи в сложни гънки

Изправени скали - вертикални или стръмно наклонени пакети от пластове - "Ритлите" при с. Ребърково, "Чудните стени" по р. Камчия и пр.
Склонови гребени - следящи се субпалалелно по един и същи планински склон остри и стръмни моноклинални планински ридове (понякога  с характер на куести), закрепени на затъващите в еднаква посока устойчиви (брониращи) пластове от бедрото на голяма антиклинална структура .
Билни купени - куполообразни билни части на планината, дължащи се или на устойчиви пластове в изометрична гънково структури или на тяло от магмени скали.
Консеквентни речни долини - речни долини, образувани по посоката на наклона на пластовете. Те разделят напречно куестови ридове
Субсеквентни речни долини - левите и десните притоци на консеквентните долини. Те разделят надлъжно куестови ридове.
Обсеквентни речни долини - приточни на субсеквентните долини, които не са съгласувани с пространствената ориентировка на моноклиналните структури.

Земеформи в масивните структури

Касае се до сводове от теменните части на магмени тела (батолити, щокове, лаколити) с радиално и концентрично разположени речни долини и разделящи ги понякога куестоподобни планински ридове.

Земеформи при разломните структури

Морфоложки изразени разседи - чрез рязка промяна в поведението на релефа - смяна на наклона на склона по определена линия или фацетиран склон..
Хорстови планини - планински масиви с хорстов или комплексен хорстов тектонски строеж.
Грабенови котловинни понижения - негативни земеформи сред планински или хълмист релеф. Потъналите на дъното на котловината грабенообразно денивелирани блокове обикновенно са покрити с млади наслаги. Котловината има заравнено дъно. То често е заблатено, а котловината може да има повишена сеизмична активност.
Ерозионно-тектонски котловини - по тяхното дъно, вследствие на неравномерната блокова девнивелация, стърчат вътрешни котловинни възвишения под формата на второстепенни хорстове. Главната котловинна артерия най-често не съвпада с морфографската ос на котловинното дъно.
Разломни долини - имат формата на дълбоко продълговато корито. Те биват надразломи (възникнали върху разлом или разломи), приразломи (възникнали в непосредствена близост до разлом или разломна система) и междуразломни (възникнали между два и повече разлома). Някои от разломните долини имат радиална ориентировка спрямо върха на планината.
 
Автор: дгмн Цанко Цанков