Оползотворяване на отпадъците

Събраните при пречистването на отпадъчните води отпадъци е необходимо да бъдат използвани,  в противен случай те също се превръщат в замърсител на околната среда.

      В редица страни от Европа и света по законодателен път са създадени икономически стимули, които насърчават изграждането на пречиствателни съоръжения.Освен това стимулира се изграждането на група заводи за пълноценно използване на отпадъците. Най-често след пречистване на отпадъчните води в утайките се съдържат ценни суровини от производството.
      В много от случаите ценните метали от тях се намират в големи количества. След пречистването тези вещества могат да се върнат за преработване в съответен технологичен цикъл или да се използват за друг вид продукция.
      Проблем и то много сложен е използването на отпадъците от пречистването на комунално-битовите води. Обикновено те са богати на компоненти необходими за торене. Трудно обаче от тях могат да се отделят тежките метали и микроорганизмите. При торене на почвите с пречистени отпадъци те се замърсяват , а от там и продукцията получена от тези терени попада в торфичната верига.
Този проблем у нас на този етап не е решен сполучливо.
      Отпадъците се складират за дълъг период в депа и след като се установи, че микробите са загинали могат да се използват за торене. Тези от тях, които са с високо съдържание на тежки метали се използват за реклутивация на нарушени терени, които могат да се използват в последствие за отглеждане на горски видове и технически култури.